Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Traditune Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen  rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.8.2022 viimeisin muutos 30.8.2022. 

  1. Rekisterinpitäjä 

Traditune Oy
Kuormakuja 3
03100 Nummela

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Leila Rantakangas-Paappanen 
info@traditune.fi 
050-351 0693 

  1. Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri laskutusohjelmassa 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen  käsittelylle on tallentaa asiakastiedot laskutusohjelmaan. 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

  1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot  (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite eli oleelliset laskutustiedot.  Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille  välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm.  tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta  varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.  Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse tai asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä  myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta  yrityksiltä. 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n  ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, kuin  yrityksen kirjanpidosta kulloinkin vastuussa olevalle kirjanpitäjälle tai  tilintarkastajalle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla  käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään  Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta  huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että  tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen  turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain  niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin  tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai  puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä  tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää  todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden  kuluessa). 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien  henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin  ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset  oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi  pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä  ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Scroll to Top